Aktualności

Dbając o przeszłość – Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego

Instytut Staszica

Być potomkiem rodzin zasłużonych dla Polski to nie tylko przywilej, ale też duża odpowiedzialność. Aby zachować i propagować dziedzictwo rodów Sobańskich, Łubieńskich oraz Ogińskich powstała Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego. Jej działania opisuje artykuł opublikowany na stronie Instytutu Staszica. Zapraszamy do lektury.

„Fundacja została założona w 2009 przeze mnie i moją siostrę Izabelę Ponińską. Od początku fundacja działa na rzecz pamięci o historii rodu Sobańskich i rodzin spokrewnionych, pielęgnuje patriotyzm i wspiera społeczność lokalną.

Wystawa „Przywrócić pamięci. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy”

Fundacja wsparła finansowo organizację wystawy: „Przywrócić pamięci. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy”. Wystawę zorganizowało Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Ukazywała życie i działalność metropolity krakowskiego, przypominała sylwetkę jednego z największych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce i jego niezłomną postawę wobec niemieckich okupantów. Na wystawie zgromadzono wiele cennych eksponatów z kolekcji państwowych, kościelnych i prywatnych. Wystawie towarzyszyła konferencja naukowa, na której omówiono różne aspekty życia rodzinnego i działalności duszpasterskiej kardynała A.S. Sapiehy. Podsumowaniem konferencji była publikacja: „Przywrócić pamięci. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951)” pod redakcją Marcina Marynowskiego i ks. Jacka Urbana, wydana w Przemyślu w 2017 r.

Wsparcie dla społeczności lokalnej w Guzowie

Fundacja, w ramach wspierania społeczności lokalnych, przekazała darowiznę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzowie. Fundusze zostały wydatkowane na bieżące potrzeby strażaków oraz na zakup specjalistycznego sprzętu ratującego życie oraz elementów wyposażenia remizy. Podczas spotkania mieszkańców Guzowa z Michałem Sobańskim strażacy podziękowali prezesowi Fundacji za wsparcie i zaprezentowali naszywkę OSP z nowym logo, ozdobionym herbem fundatora – Junoszą. Od kilku lat Fundacja współpracuje też ze szkołą podstawową w Guzowie i przekazuje dary – nagrody dla najzdolniejszych uczniów.

Projekt budowy kościoła parafialnego w Guzowie

W 2017 roku Fundacja podała do publicznej wiadomości informację o budowie nowego kościoła parafialnego w Guzowie. Będzie to dar dla mieszkańców oraz wotum rodziny Sobańskich z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte między prezesem Fundacji a biskupem ordynariuszem Diecezji Łowickiej. Rozpoczęcie prac przy budowie kościoła zaplanowano na 2019 r. Projekt nowej świątyni przygotowała Pracownia Architektoniczna „Szymborski i Szymborski”, która wcześniej zaprojektowała m.in. Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

Wystawa „Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie

Fundacja włączyła się w organizację obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i udzieliła wsparcia na przygotowanie wystawy PADEREWSKI w Muzeum Narodowym w Warszawie (17 lutego-20 maja 2018). Zorganizowana z wielkim rozmachem ekspozycja ukazała sylwetkę Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego pianisty i kompozytora a do tego wielkiego ambasadora sprawy polskiej na forum międzynarodowym.

Konferencja „Darczyńcy polskich muzeów”

Fundacja współfinansowała ogólnopolską konferencję naukową: „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność” zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie 9–11 maja 2018 roku. Celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat roli darczyńców i charakteru darów w polskim muzealnictwie na przestrzeni dziejów, aż do dnia dzisiejszego. Podczas wystąpień podkreślano rolę darczyńców w polskim muzealnictwie – na początku XIX w. to prywatni kolekcjonerzy, Izabela Czartoryska czy Stanisław Kostka Potocki, stworzyli pierwsze muzea na ziemiach polskich. Prelegenci omówili ponadto rolę darowizn w polskich instytucjach muzealnych, obraz darczyńców na przestrzeni wieków (kolekcjoner, pasjonat, spadkobierca, mecenas itd.) i budowanie wizerunku instytucji w kontekście nowych darczyńców. Konferencji towarzyszyły spotkania studyjne, podczas których zaprezentowano przykłady kolekcji-darowizn przekazanych Muzeum Narodowemu w Warszawie oraz Zamkowi Królewskiemu. Jedno ze spotkań poświęcone zostało Kazimierzowi hr. Sobańskiemu, jednemu z najlepszych polskich numizmatyków, który cały zbiór ponad 8000 monet zapisał w darze Muzeum Narodowemu. Prezentacja jego zbioru była wstępem do dalszych działań Fundacji, których celem jest reaktywacja Gabinetu Monet i Medali im. Kazimierza hr. Sobańskiego i dr Władysława Semerau-Siemianowskiego w MNW.

Gabinet Monet i Medali

Fundacja podpisała w 2018 roku z Muzeum Narodowym w Warszawie umowę o przekazaniu darowizny na rzecz reaktywacji Gabinetu Monet i Medali im. Kazimierza hr. Sobańskiego i dr Władysława Semerau-Siemianowskiego .

W zbiorach MNW znajduje się dar Kazimierza hr. Sobańskiego, który zapoczątkował, u progu niepodległego państwa, kolekcję Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niemal w stulecie tych wydarzeń podpisano umowę o przekazaniu darowizny. Dzięki środkom Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego zostanie udostępniona publiczności nowoczesna prezentacja zbiorów Gabinetu Monet i Medali MNW. Kontynuatorami chlubnej rodzinnej działalności filantropijnej są Michał, Elżbieta oraz Izabela Sobańscy.

Otwarcie ekspozycji przewidziano na 2020 rok. Przybliży ona widzom historię pieniądza, a także dzieje Gabinetu oraz sylwetki jego najważniejszych donatorów. Towarzyszyć jej będzie publikacja prezentująca kolekcję hr. Sobańskiego – liczący prawie 9 tysięcy obiektów zbiór polskich monet, emitowanych od czasów Zygmunta I Starego do połowy XIX wieku – jedną z największych i najświetniejszych polskich kolekcji numizmatycznych przełomu XIX i XX wieku.

Zakup rzeźby Józefa Piłsudskiego dla muzeum w Sulejówku

Fundacja wsparła zakup rzeźby konnej Józefa Piłsudskiego. Jest to praca Mariana Konarskiego w stylu art. deco – „Marszałek Józef Piłsudski na koniu” z 1937 r. Rzeźba stanowi unikatowy model pomnika, którego nigdy ostatecznie nie ustawiono. Jest darem Fundacji wraz z Fundacją Trzy Trąby (która współfinansowała ten zakup) dla nowego muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ofiarowanym tej placówce w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Kaplica w Czeczelniku

Fundacja wsparła finansowo część prac remontowych przy kaplicy grobowej Sobańskich w Czeczelniku (rej. winnicki) na Ukrainie. To zabytkowe mauzoleum z poł. XIX w jest jednym z nielicznych polskich zabytków na kresach I Rzeczypospolitej, który przetrwał do naszych czasów w niemal nienaruszonym stanie. Zachowały się wszystkie oryginalne epitafia i wspaniała neogotycka snycerka. Po rewolucji 1917 r. kaplica pełniła funkcję kościoła parafialnego i centrum życia religijnego katolików tamtejszej ogromnej parafii. Michał Sobański, który przeprowadził remont tego obiektu, podczas rekonsekracji kaplicy podkreślił, że jej istnienie przypomina o polskiej historii i wkładzie Polaków w rozwój cywilizacyjny środkowej Ukrainy. Fundacja im Feliksa hr. Sobańskiego ufundowała także monstrancje do tej zabytkowej kaplicy.

Michał Sobański

Fundator Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego”

Fot. powyżej: jubileusz zakładu dla chorych przy ul. Nowowiejskiej 10a w Warszawie, ufundowanego przez Feliksa hr. Sobańskiego w 1876 r. i prowadzonego przez Siostry Felicjanki. Od lewej: s. Fidelia Janas (historyk zgromadzenia), s. Wirginia Nowak (przełożona prowincjalna), Michał Sobański; 15.09.2018