FUNDACJA

 

FUNDACJA_logo pogrubione z cieniemFundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego
(KRS: 0000330612, założona w 2009 r.)

Prezes – Michał Sobański
Wiceprezes – Izabela Ponińska

Rada Fundacji:
Jadwiga Czartoryska
Maksymilian Bylicki
Maciej Kaliński

          

STATUT

          Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów:

Michała Sobańskiego

Izabelę Ponińską

aktem notarialnym Rep. A 1129/2009 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.) i niniejszego Statutu.

 § 2

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając poza granicami RP – przedstawicielstwa.
 4. Fundacja może posiadać logo (znak graficzny).
 5. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§ 4

Fundacja używa pieczęci z nazwą „Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego”.

§ 5

Skreślony

Cele Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. ochrona, rewaloryzacja, zagospodarowanie i utrzymanie obiektów zabytkowych, w tym pałaców, dworów oraz innych budowli historycznych;
 2. wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej postaciach;
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców terenów, na których znajdują się obiekty zabytkowe;
 5. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celem Fundacji;
 6. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
 7. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 8. wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej;
 9. działalność edukacyjna, oświatowa, wydawnicza i badawcza;
 10. upowszechnianie idei integracji oraz wymiany między pokoleniami;
 11. propagowanie i wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń w zakresie ochrony zabytów;
 12. działalność w zakresie kultu religijnego, w tym budowa, przejmowanie na własność, remont oraz adaptacja obiektów kultu religijnego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na renowację oraz konserwację obiektów zabytkowych własnych i niebędących własnością Fundacji;
 2. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
 3. przejmowanie na własność, w dzierżawę lub poprzez inną dopuszczalną formę prawną obiektów zabytkowych, ich remont i adaptację;
 4. gromadzenie dokumentacji dotyczącej zabytków;
 5. działalność wydawniczą z dystrybucją (w wersji drukowanej i elektronicznej),
 6. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, wystaw, koncertów, festiwali i innych wydarzeń popularyzujących kulturę i tradycję;
 7. organizowanie i prowadzenie programów badawczych;
 8. inicjowanie i prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy historycznej;
 9. organizowanie oraz finansowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań;
 10. przyznawanie nagród i stypendiów;
 11. organizowanie akcji oraz kampanii społecznych;
 12. prowadzenie działań wspomagających społeczności lokalne i instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego w szczególności w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji;
 13. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami zarówno w kraju jak i za granicą, dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
 14. współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz państwowej;
 15. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ochrony zabytków;
 16. zatrudnianie pracowników oraz podejmowanie współpracy na podstawie innych umów cywilnoprawnych z podmiotami trzecimi w celu realizacji celów statutowych.

 § 8

Skreślony

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w wysokości 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące), w tym 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji w szczególności stanowią:
 1. darowizny, spadki, zapisy,
 2. dotacje, subwencje oraz granty,
 3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochody z majątku.
 5. Fundatorzy

3.  Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na działalność statutową

§ 10

 1. Fundatorzy wymienieni w § 1 Statutu wykonują swoje uprawnienia działając łącznie.
 2. Każdy z Fundatorów może pisemnie przekazać drugiemu z Fundatorów upoważnienie do wykonywania samodzielnie uprawnień Fundatorów.

Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem inicjatywnym, stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
 2. Zadaniami Rady Fundacji w szczególności są:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
b) zatwierdzania programów wieloletnich i rocznych planów przedkładanych przez Zarząd Fundacji,
c) przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności i z działalności Fundacji,
d) badanie prawidłowości gospodarki finansowej Fundacji i sporządzanie corocznych sprawozdań w tym zakresie,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi ze sprawowania obowiązków,
f) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu a na jego wniosek -Wiceprezesów
g) inicjowanie działalności statutowej Fundacji,
h) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej celów,
i) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Fundacji,
j) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
k) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób. Liczbę członków Rady określają Fundatorzy. W przypadku zmniejszenia się składu Rady uzupełnienia jej składu dokonują Fundatorzy. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.

4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.

5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Utrata członkostwa w Radzie następuje na skutek: odwołania przez Fundatorów, śmierci, choroby powodującej stałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa.

7. Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia oraz przewodniczy posiedzeniom Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady, posiedzeniu przewodniczy osoba wybrana spośród członków Rady.

8. W przypadku zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji, Rada może upoważnić Przewodniczącego do podpisania tych umów w imieniu Fundacji.

9. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

10. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno zostać przekazane wszystkim Członkom Rady co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie może być przekazane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną (e- mail).

11. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenia Rady Fundacji bez formalnego zwoływania, jak również wprowadzenia do porządku obrad Rady spraw nie objętych proponowanym w zawiadomieniu porządkiem obrad, za zgodą wszystkich członków Rady.

12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w głosowaniu za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, fax), jak również mogą głosować korespondencyjnie.

13. Rada Fundacji może uchwalić swój szczegółowy regulamin pracy.

14. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzeń za udział w pracach Rady, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

        Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, oraz podejmuje wszelkie działania, nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę na czteroletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu określają Fundatorzy.
 3. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu lub Rady Fundacji.
 7. Zarząd może uchwalić szczegółowy regulamin pracy Zarządu.
 8. Do zadań Zarządu należą w szczególności:

a) reprezentowani Fundacji na zewnątrz,
b) uchwalanie rocznych planów finansowych,
c) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji określonych w § 11,
d) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e)kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

f) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu, celów Fundacji oraz połączenia z inną Fundacją, a także likwidacji Fundacji,

g) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,

h) tworzenie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

i) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

9. Każdy z Członków Zarządu może reprezentować samodzielnie Fundację na zewnątrz, z tym że oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes;

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes oraz jeden z Wiceprezesów działający łącznie.

10. Prezesa Fundacji pełni funkcję kierownika zakładu pracy stosunku do pracowników Fundacji.

Rada Patronacka

§ 14

 1. W Fundacji może zostać powołana Rada Patronacka.
 2. Rada Patronacka jest organem doradczo-opiniującym Zarządu.
 3. Rada Patronacka składa się z osób wspierających cele i program działania Fundacji, którzy na zaproszenie Fundatorów wyrażą zgodę na uczestnictwo w Radzie.
 4. Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje z chwilą rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów.
 5. Liczba członków Rady nie jest limitowana.
 6. Spotkania Rady Patronackiej zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku.
 7. Rada Patronacka działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
 8. Członkowie Rady Patronackiej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

Łączenie, zmiana statutu oraz likwidacja

§15

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Zmiana statutu Fundacji dokonywana jest w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 3. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji ulega ona likwidacji. Uchwałę w tej sprawie oraz ustanowienie Likwidatora podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów, na wniosek Fundatorów.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, przekazuje się na cele zbieżne z jej celami statutowymi.